Audio Pro ลำโพงดีไซน์มินิมอล สไตล์สแกนดิเนเวีย (Scandinavia) ที่มีมายาวนานตั้งแต่ปี 1978

Audio Pro แบรนด์ลำโพงชั้นนำระดับโลกจำกประเทศสวีเดน ด้วยดีไซน์มินิมอล สไตล์สแกนดิเนเวีย (Scandinavia) มีจุดเด่นอยู่ที่ ควำมเรียบง่ำย เน้นประโยชน์ใช้สอย และควำมสวยงำมลงตัว ได้ผสมผสำนเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ำกับดีไซน์มำยำวนำนถึง 39 ปี
Audio Pro คือบริษัทออกแบบและผลิตเครื่องเสียงจำกประเทศสวีเดน ที่มีรำกฐำนกำรทำลำโพงแบบ Hi-Fi Audio จำกลำโพงรุ่นแรก สู่ลำโพงไร้สำยในปัจจุบัน (Wireless Speaker) ได้คิดค้น, ผลิต, ออกแบบและพัฒนำ ลำโพงมำตั้งแต่ปีค.ศ. 1978 จนตอนนี้ได้ส่งออกลำโพงไปมำกกว่ำ 30 ประเทศทั่วโลก

ในปี ค.ศ. 1970 Audio Pro ได้เปิดตัวซีรี่ย์ลำโพงรุ่นแรกๆ ที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีสุดล้ำและเสียงที่มีคุณภำพจำกวันนั้น จนถึงวันนี้ Audio Pro กลำยเป็นที่น่ำจดจำและเป็นต้นแบบของประวัติศำสตร์ลำโพงมำอย่ำงยำวนำน ปัจจุบัน Audio Pro เป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง และทันสมัย เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ำ Audio Proเป็นเครื่องเสียงที่คุ้มค่ำเหมำะกับกำรลงทุน เพรำะไม่ว่ำจะผ่ำนไปกี่สิบปีก็ยังจะดูทันสมัยและคุณภำพเยี่ยมอยู่เสมอ

ลำโพงพกพำขนำดเล็ก แต่ทรงพลัง พร้อมด้วยแบตเตอร์รี่ที่สำมำรถใช้งำนได้ต่อเนื่อง ยำวนำนถึง 30 ชั่วโมง จำก Audio Pro แล้ว ADDON T3 จะเซอร์ไพร์ซคุณ

ลำโพงรุ่น ADDON T3 ถือเป็นสมำชิกใหม่ของ Audio Pro ที่ได้รับรำงวัลจำกรุ่น ADDON ทั้งหมด ด้วยคุณภำพเสียงแบบเฟิร์สคลำสจำกลำโพงไร้สำย (Wireless Speaker) ที่ได้รับแรงใจในกำรออกแบบจำกวัฒนธรรมแบบสแกนดิเนเวียนอย่ำงแท้จริง และด้วยกำรออกแบบที่ตรงใจผู้ใช้งำน สำมำรถพกพำได้อย่ำงสวยงำม รวมไปถึงคุณภำพเสียงที่มีคุณภำพจนน่ำประหลำดใจ ลำโพงรุ่น ADDON T3 ให้คุณได้สัมผัสกับลำโพงแบบพกพำที่แตกต่ำงออกไปจำกเดิม และยังเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนของแบตเตอร์รี่ให้ใช้งำนได้ยำวนำน และต่อเนื่อง ( ใช้งำนได้ต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง เมื่อเปิดควำมดังที่ครึ่งหนึ่ง และใช้งำนได้ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง เมื่อเปิดควำมดังระดับสุด)

ด้วยประสบกำรณ์กำรทำลำโพงมำยำวนำน จึงเกิดเป็นกำรออกแบบที่เข้ำกับทุกยุคสมัย และเรียบง่ำย ทำให้ ลำโพงรุ่น ADDON T3 สำมำรถกลมกลืนไปได้กับทุกบ้ำน เพิ่มควำมพรีเมียมด้วยสำยจับที่ทำจำกหนังแท้ ผสมผสำนอลูมิเนียมชั้นดีที่ถูกทำขึ้นด้วยงำนฝีมือ Audio Pro ให้ควำมสำคัญขั้นสูงสุด ในกำรเลือกวัสดุที่มีคุณภำพดีที่สุด ลำโพงรุ่น ADDON T3 จึงเป็นลำโพงที่ให้สัมผัสเสียงที่พรีเมี่ยมเกินขนำด มี 5 สีด้วยกัน Coal Black, Arctic White, Storm Grey, Warm Orange, Dusty Pink วำงจำหน่ำยที่ Munkong, Power buy, Hifi lover, Mangpong, GW, เดอะมอลล์บำงกะปิ และ เซ็นทรัลอีสวิลล์ หรือซื้อออนไลน์ได้ที่ www.ashop.asia

ADDON T3 Factsheet
 Long playtime: 30 hrs at 50% vol, 12 hrs at full vol.
 Real leather carrying handle
 Amplifier: Digital Class D amplifier, 2x5W + 1x15W
 Tweeter: 2 x ¾” textile dome tweeter
 Woofer: 1 x 3.5”
 USB for charging smartphones
 25W amplifier
 Frequency range: 60 – 20.000Hz
 Dimensions HxWxD: 115 x 215 x 135 mm
 Aux in 3.5 mm input
 Bluetooth 4.0
 Outputs: USB for smartphone charging. DC OUT/max 5V 1000mA
 Available in: Coal Black, Arctic White, Storm Grey, Warm Orange, Dusty Pink
 Price 9,900 THB

ADDON T5
ลำโพงขนำดกลำง ด้วยเสียงดีเกินตัว ที่จะทำให้คุณทึ่ง

ADDON T5 เป็นลำโพงขนำดกลำงเหมำะสำหรับใช้ในบ้ำนหรือใช้ตอนปำร์ตี้ สำมำรถสร้ำงควำมเพลิดเพลินส่วนตัวได้อย่ำงสะดวกและง่ำย พร้อมด้วยเสียงอันทรงพลัง จำกกำรออกแบบที่ประณีต เพื่อส่งต่อควำมสุนทรีย์ของไดนำมิก, เสียงเบสอันทุ้มลึก และยังมีควำมคมชัดของเสียงกลำงและเสียงแหลม

ด้วยพลังเสียงที่สมบูรณ์แบบทำให้ ลำโพงรุ่น ADDON T5 สำมำรถส่งต่อพลังเสียงได้เกินขนำดตัวจน ทำให้ผู้ใช้ลำโพง Hi-Fi แปลกใจ นอกจำกนี้ด้วยดีไซน์มินิมอล สไตล์สแกนดิเนเวีย (Scandinavia) ลำโพงก็ถือว่ำ ทำออกมำได้ดี เหมำะกับกำรวำงให้กลมกลืนกับเครื่องประดับหรือเฟอร์นิเจอร์ต่ำง ๆ ในบ้ำนได้ มีให้เลือกถึง 5 สี Coal Black, Arctic White, Storm Grey, Warm Orange, Dusty Pink วำงจำหน่ำยที่ Munkong, Power buy, Hifi lover, Mangpong, GW, เดอะมอลล์บำงกะปิ และ เซ็นทรัลอีสวิลล์ หรือซื้อออนไลน์ได้ที่ www.ashop.asia

ADDON T5 Factsheet
 Real leather carrying handle
 USB for charging smartphones
 Amplifier: Digital Class D amplifier, 40W
 Tweeter: 2 x ¾” textile dome tweeter
 Woofer: 1 x 4”
 Frequency range: 50–20.000Hz
 Crossover frequency: 3.800Hz
 Dimensions HxWxD: 130 x 250 x 150 mm
 Aux in 3.5 mm input
 Bluetooth 4.0
 Available in:
 Coal Black, Arctic White, Storm Grey, Warm Orange & Dirty Pink
 Price 7,990 THB

ADDON T10
ADDON T10 ลำโพงดีไซน์เรียบง่ำย ที่ให้พลังเสียงใสอย่ำงบริสุทธิ์

ADDON T10 อำจจะดูกะทัดรัด แต่คุณภำพเสียงจัดเต็มสวนทำงกับขนำด ลำโพงรุ่น ADDON T10 ยังสำมำรถเติมเต็มห้องที่มีขนำดใหญ่ ด้วยเสียงแหลม (Treble)ที่มีมิติ และขับเสียงเบส(Bass)ที่ทรงพลัง พร้อมทั้งให้อิสระในกำรฟังเพลงแบบไร้สำย ด้วยคุณภำพเสียงระดับ Hi-Fi
ลำโพงรุ่น ADDON T10 สำมำรถเชื่อมต่อกับ สมำร์ทดีไวซ์ (Smart Devices) ได้ทุกประเภท อำทิเช่น สมำร์ทโฟน, แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป แม้คุณจะไม่มีอุปกรณ์ที่สำมำรถเชื่อมต่อบลูทูธได้ ลำโพงรุ่น ADDON T10 ยังสำมำรถเชื่อมต่อแบบ Dual Audio Inputs (สำย 3.5mm และแบบ RCA) ไม่ว่ำใครก็สำมำรถสนุกไปกับ ลำโพงรุ่น ADDON T10 ได้

หากต้องกำรขับให้เสียงเบสมีประสิทธิภำพที่ทรงพลังยิ่งขึ้น สำมำรถติดตั้ง Power Subwoofer ได้อย่ำงง่ำยดำย รีโมทของ ลำโพงรุ่น ADDON T10 นั้นก็ถูกสร้ำงขึ้นมำอย่ำงพรีเมี่ยมด้วยวัสดุอลูมิเนียมชั้นดี พร้อมช่องต่อ USB ทำให้สะดวกมำกขึ้นเมื่อต้องกำรชำร์ตแบตอุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสมำร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต และสำมำรถเป็นช่องต่อและรับสัญญำณจำกลำโพงจำก Audio Pro รุ่นอื่นๆ ได้อีกด้วย สำหรับรุ่น T10 นั้น มีถึง 3 สีด้วยกัน คือ Coal Black, Arctic White & Storm Grey วำงจำหน่ำยที่ Munkong, Power buy, Hifi lover, Mangpong, GW, เดอะมอลล์บำงกะปิ และ เซ็นทรัลอีสวิลล์ หรือซื้อออนไลน์ได้ที่ www.ashop.asia
#AudioPRoTH #AshAsia | 7

ADDON T10 Factsheet
 Real leather carrying handle
 USB for charging smartphones
 Amplifier: Digital Class D amplifier, 80W
 Tweeter: 2 x ¾” textile dome tweeter
 Woofer: 1 x 5.25”
 Frequency range: 45 – 22.000Hz
 Crossover frequency: 2.500Hz
 Aux in 3.5 mm input
 Bluetooth 4.0
 Sub output
 ACE-BASS switch: Max-Mid-Min
 Dimensions HxWxD: 166 x 320 x 180mm
 Available in: Coal Black, Arctic White & Storm Grey
 Price 10,990

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ ASH ASIA International Ltd.,
โทร 02-252-2990

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save